ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε, ότι την Πέμπτη 28/3/2024 και ώρα 15.00, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 Α παρ.1 Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ. 1237/94548/06.11.2023).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση μελέτης, τρόπου ανάθεσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2024».
 2. Έγκριση μελέτης, τρόπου ανάθεσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών στατικής φύλαξης έξι επιλεγμένων εγκαταστάσεων στο Δήμο Μυκόνου».
 3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου» στο Πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” και έγκριση της Τεχνικής Προμελέτης του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο κτίριο Μαύρου στο Δήμο Μυκόνου» και του Υποέργου 2 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Μυκόνου».
 4. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο κτίριο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου και του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μυκόνου “Γρυπάρειο”» στο Πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” και έγκριση της Τεχνικής Προμελέτης του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο κτίριο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Παιδείας και Ανάπτυξης Μυκόνου» και του Υποέργου 2 με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μυκόνου “Γρυπάρειο”».
 5. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση του ΚΑ 15-6471.0001 για την διοργάνωση παραστάσεων της χορωδίας Μυκόνου στην Μύκονο στις 12 Απριλίου και στην Αθήνα στις 26 Απριλίου 2024.
 6. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση των ΚΑ 15-6471.0001 & ΚΑ 00-6445 για την διοργάνωση σχολείου Ξερολιθιάς στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης “ ΕΞ-ΙΣΤΟΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑΣ 19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024”.
 7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου λόγω εφαρμογής απόφασης της γραμματέως της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου.
 8. Αποδοχή ή μη δωρεάς οχήματος κατά χρήση, προς τον Δήμο Μυκόνου.
 9. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη διαμονή των δικαιούχων του άρθρου 32 του Ν.4483/2017, όπως ορίζεται στην υπ.αριθ.11486/27-09-2023 διακήρυξη του Δήμου Μυκόνου.
 10. Έγκριση πρακτικού 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλων “Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά & οικονομική προσφορά” για την προμήθεια τροφίμων των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Π.ΑΚ.Ο. Γ΄ΑΞΙΩΤΗΣ, και την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου.
 11. Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με την υπ.αριθ.3039/23-02-2024 αίτηση προς τον Δήμο Μυκόνου.
 12. Λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με την αλλαγή δικαιούχων λογαριασμών ΔΕΗ, συνεπώς και υποχρέωσης από Δήμο Μυκόνου σε ΔΕΥΑΜ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Γ. Βερώνης

Κατηγορίες: ,