Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 24-02-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2024

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ MΥΚΟΝΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ232/τ.Α΄/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολογίου-Κλαδολογίου)».
 5. Την υπ’ αριθμ. 184/05-09-2022 (ΑΔΑ:6ΒΔΥΩΚΚ-5ΛΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021 (ΦΕΚ Α΄166/10-09-2021)».
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-1-2023 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 / Α΄), όπως ισχύει.
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5381/24-1-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021».

 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/955/16468/29-11-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων».
 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.5088/16-1-2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:

«Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.1/225/11-1-2023 εγκριτικής απόφασης» (σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 351/12-1-2024 έγγραφο του Δήμου Μυκόνου).

 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3075/τ. Β’/6-09-2017) ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1657/05-02-2024 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Δήμου Μυκόνου, περί ύπαρξης κενών θέσεων.
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1217/29-01-2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 3. Τα από 05 &06-02-2024 ηλεκτρονικά μηνύματα (e – mails) του Γραφείου Προσωπικού Δήμου Μυκόνου, με την διευκρίνιση της αφαίρεσης του πρόσθετου προσόντος της Αγγλικής γλώσσας στην παρούσα ανακοίνωση καθώς και την αποστολή πρόσθετων απαραίτητων δικαιολογητικών για την έγκριση της.

 

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε(5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μυκόνου, που εδρεύει στη Μύκονο της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.πίνακα Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης  

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
 

 

101

 

 

Δήμος Μυκόνου

 

Μύκονος Περιφερειακή

Ενότητα Μυκόνου

 

ΠΕ

Διοικητικού – Οικονομικού

 

 

8 μήνες

 

 

1

 

 

102

 

 

Δήμος Μυκόνου

 

Μύκονος Περιφερειακή

Ενότητα Μυκόνου

 

ΤΕ

Βιβλιοθηκονομίας

 

 

8 μήνες

 

 

1

 

103

 

Δήμος Μυκόνου

Μύκονος Περιφερειακή

Ενότητα Μυκόνου

ΤΕ

Κοινωνικών Λειτουργών

 

8 μήνες

 

1

 

104

 

Δήμος Μυκόνου

 

Μύκονος Περιφερειακή

Ενότητα Μυκόνου

 

ΔΕ

Διοικητικού – Λογιστικού

 

8 μήνες

 

2

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(1)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_

ΨΡ6ΤΩΚΚ-ΠΕΡ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


Download File 1

Download File 2
Κατηγορίες: ,