Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Δευτερα, 25 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglish
HACKED BY BAYRAKTAR


Ο Δήμος Μυκόνου > Οι άνθρωποι > Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από 27 δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια. Από αυτούς 16 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 11 ανήκουν στους μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Το Προεδρείο εκλέγεται για δυόμιση  χρόνια την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρρίου τον πρώτο χρόνο και την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου τον τρίτο χρόνο την Δημοτικής Περιόδου. Ο Πρόεδρος προτείνεται από την πλειοψηφία και ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας προτείνονται από την μειοψηφία.
Σήμερα το Προεδρείο αποτελείται από:
  • Πρόεδρος ο κος. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου
  • Αντιπρόεδρος ο κος. Αντώνιος Κουσαθανάς
  • Γραμματέας η κα. Άννα Καμμή
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 95 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας". 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που εισηγείται εγγράφως ο Δήμαρχος. 
Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.
Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών. 
Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 
Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:
α) για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλων Επιτροπών
β) εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
γ) καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
δ) έχει αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά προβλέψεις του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
ε) καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 95.
στ) έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ως συλλογικό όργανο άμεσης δημοκρατικής έκφρασης μπορεί να παίρνει θέση σε θέματα τοπικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου απαρτίζεται από τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης με αλφαβητική σειρά:
1
. Ανδρονίκου Δ. Αντωνία
Δ.Σ
2
. Ατζαμόγλου Κ. Μιλτιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
3
. Γκέλος Α.Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
4
. Γρυπάρη Ι. Ειρήνη
Αντιδήμαρχος
5
. Ζουγανέλης Ιακ.Μιχαήλ
Δ.Σ
6
. Καλπουρτζή Α.Ελένη
Δ.Σ
7
. Κοντιζάς Ν. Δημήτριος
Δ.Σ
8
. Κουερίνης Ι.Λουκιανός
Δ.Σ
9
. Κουκάς Δ. Αλέξανδρος
Δ.Σ
10
. Κουσαθανάς Ι.Θεοχάρης
Δ.Σ
11
. Μπόνης Λ. Ευάγγελος-Άλαν
Δ.Σ
12
. Μπουγιούρης Φ.Γεώργιος
Δ.Σ
13
. Ξυδάκης Ι. Αναστάσιος
Δ.Σ
14
. Παναγιωτακόπουλος Δ.Λάμπρος
Αντιδήμαρχος
15
. Παπουτσάς Μ. Δαμιανός
Δ.Σ
16
. Ρουσουνέλος Σπ.Γεώργιος
Δ.Σ
 
17
. Βιγλιάρης Δ.Φραντζέσκος
Δ.Σ
18
. Κουσαθανάς Μ. Αντώνιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
19
. Ασημομύτης Ν.Ζήσης
Δ.Σ
20
. Ρούσσος Λ.Παντελεήμων
Δ.Σ
21
. Γρύμπλας Δ.Στάυρος
Δ.Σ
22
. Σταυρακόπουλος Γ.Πέτρος
Δ.Σ
23
. Σαμψούνη Σπ. Κωνσταντινιά
Δ.Σ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
24
. Αποστόλου Σπ.Μιχαήλ
Δ.Σ
25
. Αιγινίτης Μ.Ηλίας
Δ.Σ
26
. Καμμή Άννα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
27
. Νάζος Απόστολος
Δ.Σ