Καλώς ορίσατε Επικοινωνία | Σύνδεσμοι | Sitemap
 
 Τελευταία Νέα:  
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017
GreekEnglishΗ εφημερίδα της Υπηρεσίας


Donwload Mykonos e-books


GR, DE, ENG, RU, IT, SWEΠολιτισμός > Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά > Σύσταση Λειτουργίας Βιβλιοθήκης  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗΣ
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΙΩ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»

 (Εγκεκριμένος ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου
Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 01 της Παρασκευής, 29ης Ιανουαρίου 2010  –  Αριθ. άρθρων 15)

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Σύστασης, διοίκησης και λειτουργίας του Κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πολιτιστικού Κέντρου – Βιβλιοθήκης του Δήμου Μυκόνου με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», ο οποίος αποτελεί την εκπεφρασμένη βούληση του δωρητή-ιδρυτή της Παναγιώτη Ιωάννου Κουσαθανά.

Άρθρο 1
Σύσταση - Μορφή – Επωνυμία - Έδρα – Σφραγίδα
1. Συνιστάται από τον Παναγιώτη Ιωάννου Κουσαθανά, σε συνεργασία και αμοιβαία συμφωνία με τον Δήμο Μυκόνου, Κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πολιτιστικό Κέντρο – Βιβλιοθήκη με τη μορφή  Δημοτικού   Νομικού  Προσώπου   Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Μυκόνου και με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», εφεξής στο παρόν  «Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά», που ανήκει στον Δήμο Μυκόνου, έχει έδρα τον Δήμο αυτό και διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του και απαρεγκλίτως από τα άρθρα και τους όρους του παρόντος λεπτομερούς οργανισμού ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα  πράξη δωρεάς και στην πράξη  σύστασης του.
2. Εδρα  της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά είναι ο Δήμος Μυκόνου της νήσου Μυκόνου, Κυκλάδων…
Άρθρο 2
Σκοποί και στόχοι
1. Η Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά,  όπως  ακριβώς δηλώνει  το πλήρες όνομά της, θα λειτουργεί ως μια ζεστή, φιλόξενη πολιτιστική  στέγη και μη δανειστική βιβλιοθήκη με τη σύγχρονη έννοια του όρου έχοντας τα βιβλία της θεματικά ταξινομημένα κατά το διεθνές, δεκαδικό σύστημα (βλ. άρθρο 12 του παρόντος οργανισμού) και συγχρόνως ως ερευνητικό–μελετητικό  κέντρο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα παρόμοια πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής με παρεμφερείς σκοπούς και στόχους, ούτως ώστε να αποτελέσει σύγχρονο πολιτιστικό και πνευματικό κύτταρο του νησιού. Θα ενισχύει και θα διευκολύνει τους ερευνητές στις λογοτεχνικές, μουσικές, ιστορικές κ.λπ. μελέτες τους, ιδιαιτέρως δε στις μελέτες και έρευνές τους για την Ιστορία, τον Πολιτισμό και την Παράδοση της Μυκόνου και των Κυκλάδων, και με το πλουσιότατο πνευματικό και καλλιτεχνικό υλικό το οποίο διαθέτει θα βρίσκεται στην υπηρεσία όλων των κατοίκων της Μυκόνου αποτελώντας πνευματική ανάσα  γι αυτούς, ιδιαιτέρως τους νέους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού.
2. Ειδικότερα οι σκοποί της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά  είναι:
α)
Πρωτίστως, η παροχή φιλόξενης και ζεστής στέγης με τη λειτουργία της κυρίως ως βιβλιοθήκη, χώρος ανάγνωσης, έρευνας, μελέτης και ακρόασης μουσικής, ατομικώς ή συλλογικώς, στο πολιτισμένο και ήσυχο περιβάλλον της οποίας θα καταφεύγει όποιος επιθυμεί πνευματική τροφή,  ψυχική πλήρωση και ανάταση.
β) Η πολιτιστική προαγωγή και ανάπτυξη των κατοίκων της Μυκόνου, ιδιαίτερα η παίδευση των νέων ανθρώπων της, με τη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών, ενημερωτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων (λογοτεχνικών, μουσικών, κινηματογραφικών, καλλιτεχνικών, ιστορικών, κοινωνιολογικών, λαογραφικών κ.λπ.), οι οποίες θα διοργανώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ εξής Δ.Σ., ως συνέχεια των ήδη υπαρχουσών από τριετίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων  του  δωρητή  στον χώρο της, κυρίως κατά την περίοδο του χειμώνα, όταν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για τους κατοίκους του νησιού. Επιπλέον, η πνευματική καλλιέργειά τους με την προσφορά και διάθεση προς αυτούς της πλουσιότατης βιβλιοθήκης για ανάγνωση εντός του χώρου της, η αισθητική εξοικείωσή τους και ψυχική αγωγή με τη διάθεση προς αυτούς της συλλογής της από έργα τέχνης εμπνευσμένα κυρίως από τη Μύκονο, η πνευματική πλήρωση και ψυχαγωγία τους διά της δισκοθήκης και της ταινιοθήκης, καθώς και η επιστημονική έρευνα διά του μοναδικού σχετικού με τη Μύκονο αρχειακού, ιστορικού και φωτογραφικού υλικού της.
γ) Η περαιτέρω συλλογή αρχειακού, περιηγητικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού υλικού, που αφορά κυρίως τη Μύκονο και τις Κυκλάδες ή τους δημιουργούς που έχουν εμπνευσθεί από αυτά τα νησιά, για συμπλήρωση και εμπλουτισμό τού ήδη δωρηθέντος από τον ιδρυτή της, με σκοπό τη χρήση του για ερευνητικούς και επιστημονικούς σκοπούς.
δ) Η αμέριστη βοήθεια με το διαθέσιμο από τη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά αρχειακό, επιστημονικό κ.λπ. υλικό προς χρήση από Έλληνες ή ξένους επιστήμονες, λογοτέχνες ή φοιτητές για την εκπόνηση μελετών, κυρίως για τον Πολιτισμό και την Ιστορία της Μυκόνου και των Κυκλάδων, και ενδεχομένως η πραγματοποίηση εκδόσεων και δημοσιεύσεων των μελετών τους ή άλλων σημαντικών πνευματικών εργασιών με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν γνωμάτευσης και εισήγησης για την αξία και τη χρησιμότητα της έκδοσης από δύο (2) τουλάχιστον ειδικούς επί του θέματος επιστήμονες ή διακεκριμένα και γνωστά πνευματικά άτομα, που θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να προτείνουν προς το Δ.Σ. την προκήρυξη διαγωνισμών για την εκπόνηση μελετών και εκδόσεων, αλλά και την απονομή βραβείων σε άξιους δημιουργούς για το έργο τους, εφ’ όσον το επιτρέπουν τα οικονομικά της.
ε) Η χορήγηση υποτροφιών, η οικονομική βοήθεια ή οποιαδήποτε άλλη αρωγή προς διακριθέντες σπουδαστές ή πνευματικούς ανθρώπους της Μυκόνου και των Κυκλάδων, που έχουν ανάγκη βοήθειας για την περαίωση των σπουδών ή των ερευνών τους, πάντοτε κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και εφ’ όσον το επιτρέπουν τα οικονομικά της.
στ) Η αναπαραγωγή και ακρόαση κλασικής μουσικής εντός των χώρων της, διακριτικά και σε χαμηλή ένταση, από την πλουσιότατη συλλογή της δισκοθήκης της αδιαλείπτως κατά τις ώρες λειτουργίας της, με τα στοιχεία και τις πληροφορίες της μεταδιδόμενης μουσικής σε εμφανές σημείο προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισκεπτών της, όπως και ο εμπλουτισμός και συμπλήρωση της ήδη υπάρχουσας συλλογής με cd, dvd ή με οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό μέσον ακρόασης μουσικής ή παρακολούθησης συναυλιών, όπερας, αξιόλογων κινηματογραφικών έργων, ντοκιμαντέρ κ.λπ.
ζ) Η Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά εκτός από αναγνωστήριο-βιβλιοθήκη-ησυχαστήριο, χώρος ακρόασης μουσικής, μελέτης και έρευνας, θα είναι επίσης χώρος κοινωνικής δραστηριοποίησης με την πραγματοποίηση λογοτεχνικών αναγνώσεων και αναλύσεων, μουσικών ακροάσεων, προβολής διαφανειών, ντοκιμαντέρ και αξιόλογων έργων της έβδομης τέχνης, συζητήσεων και  ανταλλαγής απόψεων, μουσικών εκδηλώσεων από μικρά σύνολα ή σολίστες, καλλιτεχνικών, λαογραφικών ή ιστορικών περιοδικών εκθέσεων με έργα αξιόλογων καλλιτεχνών, σεμιναρίων, συμποσίων, συζητήσεων, διαλέξεων, εισηγήσεων, μαθημάτων από συγγραφείς και επιστήμονες και γενικώς θα είναι χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων ποιότητας, δηλαδή μια πνευματική στέγη για  το  νησί, αλλά με τρόπο που να μη περιορίζεται η τακτική και συνηθισμένη καθημερινή λειτουργία της.

3. Μέσα: Προκειμένου να ευοδωθεί η πολυσχιδής δράση της, η Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά θα διαθέτει τον δικό της διαδικτυακό τόπο, ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη μορφή παρουσίας στο διαδίκτυο, θα συνδέεται με κέντρα πληροφοριών, βιβλιοθήκες και άλλα ανάλογα πνευματικά κέντρα με τα οποία θα μπορεί να συνεργάζεται για την παροχή σχετικών προς τους σκοπούς και στόχους της υπηρεσιών στους πολίτες και θα συνδιοργανώνει με άλλους φορείς πολιτιστικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για το καλό του τόπου και την πνευματική-καλλιτεχνική καλλιέργεια, παίδευση και ενδυνάμωση της ευαισθησίας των ανθρώπων του, ιδιαιτέρως των νέων. Οι έκτακτες εκδηλώσεις της θα πραγματοποιούνται με απόφαση του Δ. Σ. όποτε υπάρξει ευκαιρία για κάτι τέτοιο, έστω και εάν δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό. Απαραίτητες προϋποθέσεις και γνώμονας και των εκτάκτων αυτών πολιτιστικών εκδηλώσεων θα είναι  η σοβαρότητα και η ποιότητα τους, επίσης ο σεβασμός, η προσοχή, η φροντίδα και η υπευθυνότητα που θα επιδεικνύονται προς τον χώρο και την πολύτιμη κινητή περιουσία του προς αποφυγήν ζημιών, καταστροφών ή κλοπών. Μετά το πέρας τους, ο χώρος θα επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση ως αναγνωστήριο, χώρος έρευνας και πνευματικό καταφύγιο-στέγη.
 4. Ρητώς απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση των αναφερομένων σκοπών και στόχων της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 3
 Περιουσία
1. Περιουσία της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά είναι :
 α) Το ακίνητο το ευρισκόμενο στη συνοικία Φάμπρικα-Νιοχώρι Μυκόνου, επί της οδού  Μέλπως Αξιώτη, αριθ. 56, στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Μέλπως Αξιώτη (ανατολικώς), Δημοσθένη Πίππα (πρώην Στενό Ξενία, δυτικώς), Ανωνύμου (βορείως) και Φάμπρικας (νοτίως), συνολικού εμβαδού τετραγωνικών μέτρων εκατόν ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ (195,78), το οποίο θα καλείται εφεξής  «το ακίνητο», και αποτελείται από: I. Διαμπερές ισόγειο εμβαδού τ.μ. 94,86. II. τον πρώτο όροφο αυτού, εμβαδού τ.μ. 66,64  όπου και μικρή αποθήκη στον εξώστη, εμβαδού τ. μ. 8,64. III. το «καμαρί» (βοηθητικό δωμάτιο) στο δώμα του παραπάνω πρώτου ορόφου εμβαδού τ.μ. 25,64, και IV. τους αύλειους χώρους σε βεράντες-εξώστες στον πρώτο όροφο, εμβαδού τ.μ. 24,00, και στον δεύτερο όροφο, εμβαδού τ. μ. 36,04, όλα επί οικοπέδου εκτάσεως τ.μ. ενενήντα οκτώ και εξήντα (98,60 τ.μ.) κατά το συνημμένο στην παραπάνω πράξη δωρεάς τοπογραφικό διάγραμμα ή τ.μ. ενενήντα ενός και είκοσι δύο (91,22 τ.μ.) κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο, ο αριθμός ΚΑΕΚ στο οποίο είναι 290851603006.
     Λεπτομερής περιγραφή του οικοπέδου και ενός εκάστου των ορόφων του ακινήτου γίνεται επίσης και στο συμβόλαιο της πράξης δωρεάς εν ζωή του ακινήτου από τον Παναγιώτη Ιω. Κουσαθανά προς τον Δήμο Μυκόνου, όπου και επισυνάπτονται, όπως και στον παρόντα οργανισμό,  τα  σχετικά  τοπογραφικά διαγράμματα.
     Μέρος του αναφερθέντος ισογείου του ακινήτου περιλαμβάνει ένα κατάστημα τ.μ.  εβδομήντα δύο και εξήντα επτά (72,67), το οποίο είναι νομίμως μισθωμένο στον Ιωάννη Κυρ. Κουτσούκο (αριθ. αστ. ταυτ. Ρ 382 926) δυνάμει του από 1-1-2008 ιδιωτικού συμφωνητικού  επαγγελματικής μισθώσεως  (αύξ. αριθ. θεώρ. Δ.Ο.Υ. Μυκόνου 143/06-02-2008), το μίσθωμα του οποίου θα αποτελεί αποκλειστικό έσοδο της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά (βλ. άρθρο 4, παράγρ. 3. του παρόντος Οργανισμού) για μερική κάλυψη της πραγμάτωσης των σκοπών και στόχων της και θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της για όσο διάστημα είναι αυτό μισθωμένο.
     Κατά συνέπεια κατά την περίοδο της μισθώσεως του ισογείου καταστήματος, θα λειτουργεί και θα εκπληρώνει τους σκοπούς της ίδρυσής της ως χώρος της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά ο υπόλοιπος χώρος του ισογείου (το όμορο δηλαδή στο κατάστημα δυτικό ισόγειο δωμάτιο επί της οδού Δημοσθένη Πίππα, πρώην Στενό Ξενία, εμβαδού τ.μ 22,19), ο πρώτος όροφος του ακινήτου και το «καμαρί», συνολικού εμβαδού όλων των ανωτέρω, περίπου εκατόν είκοσι πέντε (125,00) τ.μ., όπου και  ευρίσκεται η πολύτιμη κινητή, αρχειακή και συλλεκτική περιουσία της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά περί της οποίας γίνεται λόγος  παρακάτω (βλ. άρθρο 3, παράγρ. 1.β).
     Ειδικώς όσον αφορά το «καμαρί», δηλαδή τον βοηθητικό χώρο επί του δώματος του ορόφου, εμβαδού 25,64 τ.μ., αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του δωρητή-ιδρυτή όσο αυτός βρίσκεται στη ζωή, ως χώρος φιλοξενίας ατόμων κατά την κρίση του ίδιου ή ανθρώπων τού πνεύματος και της τέχνης που θα προσκαλούνται για διαλέξεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις από τη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά, ωσαύτως για φύλαξη αρχείων, καθώς και για ενδεχόμενη εκμίσθωση προς αύξηση των εσόδων αυτής της κοινωφελούς, πολιτιστικής στέγης ή τέλος για άλλον συναφή για τη λειτουργία της σκοπό κατόπιν απόφασης του δωρητή-ιδρυτή όσο αυτός βρίσκεται στη ζωή και μετά τον θάνατό του με απόφαση του Δ.Σ. (βλ. άρθρο 4, παράγρ. 3.β).
     Μετά τη λήξη της μισθώσεως του ισογείου καταστήματος την 31η Δεκεμβρίου του 2017 κατά το ως άνω υπογραφέν συμφωνητικό μισθώσεως, εάν δεν αποφασισθεί αναλόγως των αναγκών μικρή παράταση της εν λόγω μισθώσεως κατά την κρίση και επιθυμία του δωρητή-ιδρυτή, εφ’ όσον βρίσκεται στη ζωή, ή αλλιώς κατά την απόφαση του Δ.Σ., αυτό θα ελευθερωθεί δημιουργώντας τον αναγκαίο και ζωτικό χώρο για τη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά, όπου  θα γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές για να χρησιμοποιηθεί πλέον και το εν λόγω ισόγειο κατάστημα ως βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο-αίθουσα εκδηλώσεων, ώστε η πλούσια κινητή περιουσία αυτής της πνευματικής στέγης (βιβλία, δίσκοι, αρχεία, πίνακες, αντίκες κ.λπ. περί των οποίων βλ. αμέσως  παρακάτω υπό  β), να τοποθετηθεί πλέον με άνεση σε όλο το δωριζόμενο ακίνητο (ισόγειο, όροφο και «καμαρί»), όπου ολοκληρωμένα πλέον στη δεύτερη και τελική φάση της αυτή θα εκπληρώνει τους σκοπούς της σύστασής της.
     Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στις παραπάνω αναφερόμενες μετατροπές και προσθήκες στο ισόγειο, συμπεριλαμβάνονται  οπωσδήποτε  η κατεδάφιση του διαχωριστικού τοίχου μεταξύ του καταστήματος και του όμορου ισόγειου δωμάτιου-αναγνωστήριου, το οποίο  επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με τον όροφο του ακινήτου, ώστε όλος ο χώρος ισογείου και ορόφου να γίνει ενιαίος, η κατασκευή περισσότερων βιβλιοθηκών για την άνετη πλέον τοποθέτηση των βιβλίων, η τοποθέτηση κατάλληλης θέρμανσης και μηχανημάτων κλιματισμού, η αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων ώστε αυτά να είναι ηχομονωμένα και αεροστεγή, η μόνιμη τοποθέτηση ηχητικών μηχανημάτων και μηχανημάτων προβολής για την αναπαραγωγή της μουσικής και την προβολή σπουδαίων κινηματογραφικών ταινιών, ντοκιμαντέρ ή ταινιών με θέατρο, όπερα, κλασική μουσική κ.λπ. Οι παραπάνω εργασίες  είναι οι ελάχιστες  απαιτούμενες που  καθορίζονται από τον δωρητή  ως απαραίτητες για την  ορθή λειτουργία της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, πράγμα που  γίνεται απόδεκτό. Ρητώς τονίζεται ότι σε οιανδήποτε περίπτωση, ζώντος ή θανόντος του δωρητή-ιδρυτή η χρήση του ισογείου καταστήματος ως χώρου του πνευματικού αυτού κέντρου δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί παρά μόνον μετά τη λήξη του παραπάνω υπογραφέντος υπό του δωρητή και ιδρυτή ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ή τη λύση του  από υπαιτιότητα ή ασυνέπεια του μισθωτή ως προς τα συμπεφωνημένα .  
β) Τα  ευρισκόμενα στο ως άνω ακίνητο κινητά, τα οποία αυτή τη στιγμή καταγράφονται, ταξινομούνται, ευρετηριάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικό τρόπο από τον δωρητή και την ειδική υπάλληλο και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά. Ενδεικτικά:  βιβλία και δίσκοι κυρίως κλασικής μουσικής, cd, dvd, πολύτιμο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό για την Μύκονο, έργα τέχνης μεταξύ των οποίων πίνακες ζωγραφικής και συλλεκτικά αντικείμενα, έπιπλα, αντίκες κ.λπ. Ειδικότερα, η πλούσια βιβλιοθήκη περιέχει, εκτός των άλλων, πολλά παλαιά ή σπάνια βιβλία και σημαντικότατο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό για τη Μύκονο, η δε συλλογή πινάκων περιέχει έργα γνωστών ζωγράφων εμπνευσμένα η φιλοτεχνημένα στη Μύκονο. Άμα τη λήξει της καταγραφής όλων των ανωτέρω ο ιδρυτής θα τα μεταβιβάσει με πράξη του Δ.Σ. στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά. Στο αρχείο θα φυλάσσονται, τέλος, τα πρωτότυπα έργα από την εικονογράφηση των βιβλίων του δωρητή, το προσωπικό συγγραφικό αρχείο του κ.λ.π. (βλ. άρθρο 3, παράγρ. 2.).
γ) Τα ευρισκόμενα στο σπίτι του δωρητή στην περιοχή Λαγκάδα Μυκόνου, σε χρήση του αυτή τη στιγμή, που μέλλουν ωστόσο μετά τον θάνατό του και σύμφωνα με τη διαθήκη του να περιέλθουν στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά, βιβλία, αρχειακό και συγγραφικό έργο, ζωγραφικά και χαρακτικά έργα που είναι εμπνευσμένα από τη Μύκονο ή έχουν ιστορική σχέση με τον τόπο, καθώς και χιλιάδες cd και dvd κλασικής μουσικής. Ασχέτως με το ποιος θα είναι τελικώς ο κληρονόμος του ακινήτου στη Λαγκάδα τα αναφερόμενα παραπάνω κινητά θα αποδοθούν μετά τον θάνατο του δωρητή χωρίς άλλες διατυπώσεις στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά, στην περιουσία της οποίας θα καταγραφούν και θα ανήκουν με πράξη του Δ.Σ. Το παρόν αποτελεί ρητή βούληση του δωρητή σχετικά με αυτή τη διάθεση, η οποία εμπεριέχεται και στη διαθήκη του.
δ) Κάθε άλλη μελλοντική δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία ή παραχώρηση εκ μέρους τρίτων, του ιδρυτή, των συμπατριωτών του, της πολιτείας κ.λπ., που ευεργετούνται από την εν λόγω δωρεά και τη σύσταση της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά. Οι χορηγίες, οι προσφορές, εν γένει η φροντίδα και αρωγή προς την κοινωφελή αυτή στέγη επαφίενται στη φιλοτιμία, στην καλή βούληση, την ειλικρινή ανταπόκριση, την ευαισθησία και τη στοργή προς αυτήν που θα δείξουν οι συμπολίτες του δωρητή, ο δε Δήμος Μυκόνου ρητώς υπόσχεται και αναλαμβάνει την οικονομική στήριξη και κάλυψη των συνήθων, αλλά και των εκάστοτε εκτάκτων αναγκών αυτής της Κοινωφελούς Στέγης Μελέτης Πολιτισμού και Παράδοσης για την αξιοπρεπή λειτουργία και την ευόδωση των στόχων της.
2. Αυτή τη στιγμή γίνεται λεπτομερής ηλεκτρονική καταγραφή της κινητής περιουσίας της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, αρχής γενομένης από το φωτογραφικό αρχείο και τα βιβλία της. Έχει ήδη ταξινομηθεί το πλούσιο, ιστορικής σημασίας για τη Μύκονο φωτογραφικό αρχείο φυλασσόμενο σε ειδικούς φακέλους και θήκες και έχουν καταγραφεί περίπου επτά χιλιάδες τίτλοι οι οποίοι, ως καταγεγραμμένοι πλέον, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην ηλεκτρονική καταγραφή τους, μεταβιβάζονται στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά μαζί με το παραπάνω φωτογραφικό αρχείο. Η καταγραφή των υπόλοιπων κινητών (βιβλίων, cd, dvd, αντικειμένων τέχνης, επίπλων κ.λπ.) θα συνεχιστεί μέχρι περατώσεώς της με την καθοδήγηση του δωρητή-ιδρυτή από τον ειδικό υπάλληλο-βιβλιοθηκονόμο ο οποίος βάσει των κειμένων νόμων θα διοριστεί από τον Δήμο Μυκόνου, οπότε και με πράξη του δωρητή-ιδρυτή και του Δ.Σ. θα μεταβιβαστούν και αυτά στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά. Ο δωρητής ρητά υπόσχεται την υλική μεταβίβαση των παραπάνω καταγραφομένων κινητών άμα της περαιώσει της καταγραφής τους, θεωρεί την παρούσα δωρεά ως περιλαμβάνουσα άπαντα τα προαναφερθέντα αντικείμενα και αποτελούσα βούληση του δωρητή μη δυναμένη να τροποποιηθεί από τους κάθε είδους διαδόχους και κληρονόμους του.
3. Επειδή σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να αλλάξουν οι σκοποί και οι στόχοι της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά που αναφέρονται στον παρόντα οργανισμό (βλ. άρθρο 2) δεδομένου ότι η δωρεά γίνεται για τους συγκεκριμένους στόχους της, ρητώς απαγορεύεται είτε μεμονωμένα είτε εξ ολοκλήρου η πώληση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας που δωρήθηκε ή μέλλει να δωρηθεί από τον ιδρυτή, αφού είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της, πλην της περίπτωσης κατά την οποία υπάρχουν στη βιβλιοθήκη περισσότερα των δύο αντιτύπων από το ίδιο βιβλίο, οπότε κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μπορούν τα επιπλέον αντίτυπα είτε να προωθηθούν σε άλλες βιβλιοθήκες εντός ή εκτός του νησιού, όπου αυτά τα βιβλία δεν υπάρχουν, είτε να πωληθούν και τα κέρδη από την πώλησή τους να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της βιβλιοθήκης. Η παρούσα ρητή υποχρέωση δεν επιδέχεται τροποποίηση από κανένα Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά ή από τον Δήμο Μυκόνου. Τέλος, για την τύχη οποιωνδήποτε άλλων δωρεών πέραν εκείνων από τον ιδρυτή της θα αποφασίζει το Δ.Σ. και η εκφρασμένη βούληση του εκάστοτε δωρητή, αλλά πάντοτε με γνώμονα την ωφέλεια, τους σκοπούς και τις ανάγκες αυτής της Κοινωφελούς Στέγης Μελέτης Πολιτισμού και Παράδοσης.

Άρθρο 4
Οικονομικά - Πόροι - Δωρεές - Υποχρεώσεις του Δήμου

3. Πόροι της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά είναι:
α) Τα χρήματα από την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος, που θα αποτελούν τακτικό έσοδό της για μερική κάλυψη της πραγμάτωσης των σκοπών και στόχων της για όσο χρονικό διάστημα είναι αυτό εκμισθωμένο (βλ. άρθρο 3, παράγρ. 1.α).
β) Τα χρήματα από ενδεχόμενη αναλόγως των αναγκών εκμίσθωση του «καμαριού» (βοηθητικού χώρου στο δώμα του κτηρίου), εμβαδού περ. 22,19 τ.μ., το οποίο με απόφαση του δωρητή, όσο αυτός βρίσκεται στη ζωή, ή με απόφαση του Δ.Σ. μετά τον θάνατό του, μπορεί να εκμισθώνεται για αύξηση των εσόδων της. Αμφότερα τα μισθώματα θα κατατίθενται αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά η οποία και θα εκδίδει τις νόμιμες αποδείξεις για την είσπραξή τους. Στην περίπτωση μη εκμίσθωσης του «καμαριού» αυτό θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (βλ.άρθρο 3., 1.α).
γ) Τα ποσοστά κέρδους από τα δικαιώματα ενδεχόμενης έκδοσης ή επανέκδοσης των βιβλίων του δωρητή-ιδρυτή, τα οποία μεταβιβάζονται μετά τον θάνατό του στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά. Ομοίως τα δικαιώματα των νέων πάσης φύσεως ενδεχομένων εκδόσεων της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά εντός της οποίας θα πωλούνται αυτές μαζί με τα βιβλία του δωρητή προς αύξηση των εσόδων της. Αντίτυπα των βιβλίων του ο δωρητής θα διαθέτει κατά τη βούλησή του προς τη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά όσο υπάρχουν αποθέματά τους στα χέρια του και όταν αυτά εξαντλούνται θα παραγγέλλονται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. εκ νέου άλλα από τους οικείους εκδοτικούς οίκους με τη συμφωνημένη ειδική τιμή βάσει των υπογραφέντων συμβολαίων. Το ποσοστό του κέρδους που θα προκύπτει από την πώληση των αντιτύπων, θα παραμένει ως έσοδο στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά για τις ανάγκες της και θα κατατίθεται επίσης στον τραπεζικό λογαριασμό της. Στα προσωπικά αρχεία του δωρητή στη σημερινή κατοικία του, περιοχή Λαγκάδα Μυκόνου, υπάρχει φάκελος με τα υπογραφέντα από αυτόν συμβόλαια με εκδοτικούς οίκους, καθώς και διορθωμένα-συμπληρωμένα αντίτυπα των βιβλίων του για επανέκδοση, μετά δε τον θάνατό του ο φάκελος αυτός μαζί με τα διορθωμένα αντίτυπα θα παραδοθούν χωρίς άλλες διατυπώσεις στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά, η οποία και θα διαχειρίζεται πλέον τα συγγραφικά-πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων του ως νόμιμος κάτοχός τους.
δ) Η Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά θα είναι ανοιχτή και σε δωρεές, παροχές και επιχορηγήσεις άλλων, κρατικές ή ιδιωτικές, για να στηρίζεται οικονομικά, εκτός από την οικονομική στήριξη που ο δωρητής έχει προβλέψει ή μέλλει να προβλέψει και την  οφειλόμενη οικονομική στήριξη του Δήμου Μυκόνου στον οποίο δωρίζεται και θα ανήκει.
4. Ο Δήμος Μυκόνου του οποίου οι πολίτες ωφελούνται από τη δωρεά και τη σύσταση αυτής της πνευματικής στέγης οφείλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς αυτήν, να παρέχει αμέριστη φροντίδα και συμπαράσταση, ετήσια επιχορήγηση αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της αποβλέποντας στη σωστή λειτουργία της και γενικώς να παρέχει παντός είδους στήριξη και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. Ειδικότερα ο Δήμος Μυκόνου αναλαμβάνει να στηρίζει οικονομικά με κονδύλια από τον ετήσιο προϋπολογισμό του, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, την ορθή λειτουργία της και εκτός των άλλων πληρώνει τον υπάλληλο (ή τους υπαλλήλους, αναλόγως των αναγκών), φροντίζει για τον εφοδιασμό της με τον κατάλληλο μηχανογραφικό, ηλεκτρονικό, γραφικό κ.λπ. εξοπλισμό, φροντίζει για την επισκευή, συντήρηση, συχνό καθαρισμό των χώρων της από δημοτική καθαρίστρια και καλή κατάσταση των ακινήτων και της μοναδικής κινητής περιουσίας της, πληρώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος, του τηλεφώνου, του ύδατος κ.λπ., τους παντός είδους φόρους, ως και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της. Επίσης, ο Δήμος διά της νομικής του επιτροπής αναλαμβάνει τη διαδικασία και τα έξοδα (συμβολαιογραφικά, δικηγορικά, φορολογικά κ.λπ.) για την παρούσα μεταβίβαση του ακινήτου, τη διεκπεραίωση της δωρεάς και τη σύσταση της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά ή των μελλοντικών δωρεών προς αυτήν, καθώς και γενικώς έχει την ευθύνη για την παντός είδους νομική στήριξη και προστασία της.
5. Ρητώς απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο υπ’ αριθ. 4.
Άρθρο 5
Διοίκηση
1. Η Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά θα διοικείται από Δ.Σ. το οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί εκτός της περίπτωσης που θα απαιτούνται δαπάνες οδοιπορικών κ.λπ. εξόδων για την εκτέλεση εντεταλμένης υπηρεσίας, που εκτελείται νομίμως με απόφαση του Δ.Σ.

     Το Δ.Σ. αποτελείται:
α) Από πέντε (5) τακτικά μέλη και άλλα δύο (2) αναπληρωματικά, άπαντα τετραετούς θητείας, τα οποία μπορεί να υποδείξει και να εισηγηθεί στον  Δήμο Μυκόνου ο δωρητής-ιδρυτής της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, αλλά θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις του και με την υποχρέωση ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο για τη «Διοίκηση των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (άρθρο 240, παράγρ. 1.) ένα εκ των τακτικών μελών και ένα εκ των αναπληρωματικών θα προέρχονται από τη μειοψηφούσα αντιπολίτευση στην περίπτωση που τα ορισθέντα μέλη του Δ.Σ. είναι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τελευταίο δεν ισχύει εάν τα άτομα του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά δεν ορισθούν αποκλειστικώς από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου, αλλά γενικώς από πολίτες του νησιού. Κατά την πρώτη συνεδρία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. ορίζεται με ψηφοφορία μεταξύ τους και η ιδιότητα ενός εκάστου εκ των πέντε (5) εκλεγέντων τακτικών μελών του (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Μέλος).
β) Το ένα εκ των τακτικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να είναι, εφ’ όσον το επιθυμεί και οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Μυκόνου. Εάν ο Δήμαρχος αποβλέποντας αποκλειστικώς στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά θεωρήσει ότι ο φόρτος της εργασίας του δεν του επιτρέπει να αναλάβει την ευθύνη ως τακτικού μέλους, επιβάλλεται να μεταθέσει εγγράφως την ιδιότητά του σε έτερο τακτικό μέλος. Πέραν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι ο δωρητής-ιδρυτής Παναγιώτης Ι. Κουσαθανάς θα αναλάβει οπωσδήποτε αυτοπροσώπως και ισοβίως την Προεδρία, εφ’ όσον θέλει και επιθυμεί, ώστε γνωρίζοντας εκ των έσω τους σκοπούς και τα προβλήματα αυτής της πνευματικής στέγης να κατευθύνει ορθώς εξαρχής τη λειτουργία της και να ανοίξει τον δρόμο προς εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων της. Μετά την τυχόν οικειοθελή αποχώρηση ή τον θάνατο του δωρητή-ιδρυτή, τη θέση του ως Προέδρου θα αναλαμβάνει άτομο από τα τακτικά μέλη που έχει γνώση, ενδιαφέρον και διαθέσιμο χρόνο για τη θέση οριζόμενο σύμφωνα με τους νόμους και τον παρόντα οργανισμό.
γ) Εκλέξιμα μέλη στο Δ.Σ. μπορούν να είναι άπαντες οι ενδιαφερόμενοι ενήλικες μόνιμοι κάτοικοι της Μυκόνου, πολίτες του Δήμου του νησιού, εκλεγέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και άτομα που προτείνονται από τον δωρητή-ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, πάντως άτομα διαμένοντα μονίμως στη Μύκονο, κατά προτίμηση όσα έχουν πείρα ή σχέση με τα πολιτιστικά του τόπου, εφ’ όσον είναι πρόθυμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το γενικό καλό.
2. Μετά την παρέλευση της πρώτης τετραετίας τα νέα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη θα ορίζονται και πάλι σύμφωνα με τον νόμο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου κατόπιν υποδείξεων, εισηγήσεων και αιτήσεων από τον δωρητή-ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, τον εκάστοτε Δήμαρχο Μυκόνου και τους ενδιαφερομένους πολίτες του νησιού, και η ιδιότητα ενός εκάστου εκ των τακτικών μελών θα αποφασίζεται και πάλι κατά την πρώτη συνεδρία του Δ.Σ. με ψηφοφορία.
3. Τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ., τακτικά ή αναπληρωματικά, μπορούν να είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα. Σε περίπτωση παραιτήσεως, μετοικήσεως ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων μελών του Δ.Σ., τακτικού ή αναπληρωματικού, πριν από τη λήξη της θητείας του, το νέο μέλος θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάλι κατόπιν εισηγήσεων ή υποδείξεων του δωρητή-ιδρυτή, του παραιτηθέντος ή μετοικήσαντος μέλους και του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, και θα διατηρεί την ιδιότητα του απελθόντος έως τις εκλογές για την πλήρωση των θέσεων της επόμενης τετραετίας, οπότε κατά την πρώτη συνεδρία του Δ.Σ. θα επαναπροσδιορίζεται και πάλι η ιδιότητα ενός εκάστου εκ των πέντε (5) τακτικών μελών με ψηφοφορία. Εάν τα παραιτηθέντα είναι τακτικά μέλη, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από αναπληρωματικά υπό την προϋπόθεση ότι στη θέση τους  θα οριστούν άλλα αναπληρωματικά.
4. Ο/Οι υπάλληλος/οι της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά εκ του νόμου δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και μέλη του Δ.Σ., τακτικά ή αναπληρωματικά, αλλά οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, να ενημερώνονται από αυτό εκφέροντας τη γνώμη τους, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Το αυτό ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρίστανται στα συμβούλια και να εκφέρουν τη γνώμη τους χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5. Το Δ.Σ. θα έχει την ευθύνη και την επαγρύπνη¬ση με όσο το δυνατόν λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος Οργανισμού της  Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί καινούργιες μη αφιστάμενες από τους σκοπούς και στόχους τους αναφερόμενους σε αυτόν τον Οργανισμό ιδέες, που θα κρατήσουν αυτή τη Στέγη Μελέτης Πολιτισμού και Παράδοσης ζωντανή, μακριά όμως από υπερβολές και πάντα σε αγαστή σύμπνοια και αρμονική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου και με τον δωρητή-ιδρυτή, όσο βρίσκεται στη ζωή, με στόχο την πολιτισμένη και σύντομη εξομάλυνση των διαφορών που τυχόν προκύπτουν και που θα λύνονται με φανερή ψηφοφορία μετά από εισηγήσεις και πολιτισμένο διάλογο.
6. Ρητώς απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο υπ’ αριθ. 5.

Άρθρο 6
Συχνότητα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. …

Άρθρο 7
Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. διοικεί τη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά, επιλαμβάνεται των υποθέσεών της και πράττει ό,τι συντελεί στην ευόδωση του έργου της.
     Ειδικότερα:
α) Το Δ.Σ. εκδίδει τις διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της, συντάσσει και μεταρρυθμίζει τους κανονισμούς της λειτουργίας της, μόνον όσους επιδέχονται τροποποίηση, αναλόγως των εκάστοτε αναγκών.
β) Συντάσσει οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ή κρατά οποιοδήποτε βιβλίο προβλέπεται από τον νόμο για την οικονομική κατάσταση της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά (έσοδα-έξοδα-αποθεματικό) με τη βοήθεια του/των υπαλλήλου/ων της και του ταμία σε συνεννόηση με τις σχετικές υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου και αποφασίζει γενικά για κάθε δαπάνη. Εφ’ όσον το θεωρήσει εφικτό και σκόπιμο συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό των πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για τη διοργάνωση και άλλων οι οποίες θα αποφασίζονται και θα διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του έτους αναλόγως των ευκαιριών και των δυνατοτήτων. Σε επείγουσας φύσης ανάγκες ο Ταμίας από κοινού με τον Πρόεδρο δικαιούνται να δαπανήσουν από τα οικονομικά αποθέματα της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά τα κατατεθειμένα στο βιβλιάριο καταθέσεών της ποσόν της τάξεως μέχρι των πεντακοσίων (500,00) €, δαπάνη την οποία θα θέτουν υπόψη του Δ.Σ. προς έγκριση στην πρώτη μετά την ενέργεια αυτή συνεδρίαση.
γ) Αποδέχεται κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις ή άλλες εισφορές μετά ή άνευ όρων ή και απορρίπτει αυτές δικαιολογώντας την απόφασή του.
δ) Αποφασίζει για τον διορισμό, τον πειθαρχικό έλεγχο και την απόλυση του προσωπικού αποβλέποντας πάντοτε στην εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά.
ε) Λαμβάνει αποφάσεις για την αγορά καινούργιου υλικού (βιβλία, δίσκοι, γραφική ή ηλεκτρονική ύλη κ.λπ.) ή τη συντήρηση του παλαιού, προκηρύσσει διαγωνισμούς για τη δημιουργία πνευματικών και καλλιτεχνικών έργων, αποφασίζει για απονομή βραβείων και υποτροφιών αναλόγως των οικονομικών δυνατοτήτων της, επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών των σχετικών με τις δραστηριότητες, τη λειτουργία της και τη συντήρηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας που της ανήκει και εγκρίνει τα ποσά που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, συνεργαζόμενο, όπου αυτο είναι απαραίτητο, με τον Δήμο Μυκόνου στον οποίον η Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά ανήκει και ο οποίος πέραν των δικών της προσόδων την στηρίζει οικονομικά.
στ) Το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει αμισθί υποεπιτροπές από τα μέλη του ή εν ανάγκη από άλλα αρμόδια πρόσωπα επί πληρωμή για την αποτελεσματικότερη λειτουργία ή τη διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων αυτής της κοινωφελούς, πνευματικής στέγης.
ζ) Το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Δήμο Μυκόνου διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους και λογιστές της και ανακαλεί αυτούς.
2. Γενικώς, το Δ.Σ. παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις για την ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς τα μέλη του ή τρίτους για ορισμένη ή αόριστη διάρκεια. Όμως την ευθύνη των πράξεων έχει πάντοτε το Δ.Σ. εφ’ όσον η εκπλήρωση των αναθέσεων αυτών συνεπάγεται δαπάνες, οπότε αποφασίζεται και η καταβολή τους με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 8
Καθήκοντα Προέδρου και Αντιπροέδρου

Άρθρο 9
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 10
Καθήκοντα Ταμία

Άρθρο 11

Τήρηση Βιβλίων και στοιχείων

Άρθρο 12
Λειτουργία - Προσωπικό- Υλικό - Εξοπλισμός
1. Ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται να γίνεται δανεισμός του υλικού και των βιβλίων της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, αρκετά από τα οποία είναι σπανιότατα ή έχουν αφιερώσεις από γνωστούς συγγραφείς. Στην οικεία σελίδα του διαδικτύου θα υπάρχει λεπτομερειακός θεματικός κατάλογος όλων των βιβλίων σύμφωνα με το διεθνές, δεκαδικό σύστημα καταγραφής M. Dewey για διευκόλυνση των αναγνωστών-ερευνητών και για συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες και ανάλογα κέντρα και αρχεία προς ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών. Τα βιβλία, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, οι ταινίες, οι δίσκοι μουσικής, τα αρχεία και κάθε άλλο υλικό θα χρησιμοποιούνται, όπως προαναφέρεται, αποκλειστικά και μόνον εντός του χώρου από αναγνώστες και ερευνητές και, όποτε παρίσταται ανάγκη, θα  γίνονται προς διευκόλυνσή τους φωτοαντίγραφα του έντυπου λόγου. Αυτό αποφασίζεται από τον δωρητή-ιδρυτή ώστε αυτή, εκτός των άλλων, να προσελκύσει επισκέπτες, που θα αποζητούν και θα βρίσκουν εκεί ένα πολιτισμένο πνευματικό περιβάλλον. Εν συντομία, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της, που θα καθορίζονται αναλόγως με τις ανάγκες της και τις ανάγκες της κοινωνίας του νησιού με πράξη του Δ.Σ., η Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά θα αποτελεί χώρο όπου θα μπορεί οποιοσδήποτε να καταφύγει για ηρεμία, περισυλλογή και επαφή με τη Λογοτεχνία, την Τέχνη, τη Μουσική, την Ιστορία, τον Πολιτισμό και την Παράδοση της Μυκόνου και των Κυκλάδων  (βλ. άρθρο 2).  Προσοχή πρέπει να καταβάλλεται στην επιλογή των αγοραζομένων ή των δωριζομένων προς αυτήν βιβλίων, ώστε να μην καταντήσει ο χώρος αποθήκη άχρηστων εντύπων. Τυχόν δωριζόμενα βιβλία που δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της βιβλιοθήκης θα διοχετεύονται το συντομότερο σε άλλες βιβλιοθήκες με διαφορετικές ανάγκες κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών ή φαγητών δεν επιτρέπονται εντός του χώρου.
2. Για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά θα υπάρχει κατάλληλα ενημερωμένος και καταρτισμένος υπάλληλος επί μονίμου βάσεως, κατά προτίμηση βιβλιοθηκονόμος ή με γνώσεις βιβλιοθηκονομίας ή τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου. Οι ώρες και ημέρες λειτουργίας της θα καθορίζονται από το Δ.Σ. αναλόγως των τοπικών κατά εποχή αναγκών. Κατά την ολοκληρωμένη δε φάση της λειτουργίας της μετά τη λήξη της μίσθωσης του ισογείου καταστήματος, πιθανόν να υπάρξει ανάγκη πρόσληψης και δεύτερου υπαλλήλου κατά την κρίση του δωρητή και ιδρυτή της, του Δ.Σ. και του Δήμου Μυκόνου. Ο/οι υπάλληλος/οι πρέπει να διακατέχονται από πραγματι¬κή αγάπη για τα βιβλία, τη μουσική, την τέχνη, τον άνθρωπο, τον τόπο και να πιστεύουν στην ανάγκη και τον σκοπό αυτού του Κέντρου Πολιτισμού. Εάν δεν έχουν κάνει σπουδές βιβλιοθηκονομίας, ευκταίον είναι να παρακολουθήσουν σχετικό σεμινάριο, να μαθητέψουν κοντά σε κάποιον ειδήμονα ή έστω να πάρουν πρόθυμα οδηγίες και μαθήματα από τον ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά. Ο δωρητής-ιδρυτής πιστεύει ότι η εύρυθμη λειτουργία και η ευόδωση των σκοπών αυτού του πολιτιστικού κυττάρου της Μυκόνου θα εξαρτηθεί κατά πολύ από την κατάρτιση και το ενδιαφέρον των υπαλλήλων του. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή αυτών των προσώπων ώστε πέραν από τα τυπικά προσόντα να διαθέτουν, όπως άλλωστε και τα μέλη του Δ.Σ., φιλοτιμία, εντιμότητα, ευρύτητα πνεύματος, εργατικότητα, προθυμία και αγάπη για το έργο που θα επιτελούν. Εάν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για πρόσληψη από ενδιαφερόμενους, τότε αναλόγως των προσόντων και κατόπιν συνεντεύξεων το Δ.Σ., ο Δήμος Μυκόνου και ο δωρητής-ιδρυτής βάσει των εκάστοτε κειμένων νόμων θα εκλέγουν διά ψηφοφορίας τον καταλληλότερο.
3. Οι υπάλληλοι πλην των γενικών καθηκόντων τους για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, την αρχειοθέτηση, φύλαξη και προστασία του υλικού και της περιουσίας της, βοηθούν το Δ.Σ., τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία στη γραφική τους εργασία, βοηθούν στην επιμελημένη τήρηση των βιβλίων της και του ειδικού βιβλίου επισκεπτών και χρηστών των υπηρεσιών με το ονοματεπώνυμο, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα, ώστε να τους ενημερώνουν για τις πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ. 
4. Ο υπάλληλος θα διορίζεται κατά τον νόμο από τον Δήμο Μυκόνου μετά από διάλογο και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και του δωρητή-ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά και θα πληρώνεται από τον Δήμο. Η πρόσληψη περισσοτέρων του ενός υπαλλήλων αναλόγως προς τις ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες αποφασίζεται από το Δ.Σ. και τον Δήμο Μυκόνου.
5. Ανεξαρτήτως των προαναφερθέντων στο παρόν άρθρο επισημαίνεται η αναγκαιότητα ώστε η από ετών εργαζόμενη στη Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά ειδική και έμπειρη πλέον υπάλληλος Δήμητρα Λοΐζου-Βουλγαράκη να συνεχίσει την εργασία της καταγραφής των βιβλίων, του υπόλοιπου υλικού κ.λπ. Εάν δε συμφώνως προς τους νόμους δεν καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και η πληρωμή της κατ’ ευθείαν από τον Δήμο Μυκόνου ο δωρητής-ιδρυτής επιθυμεί και προτείνει η εν λόγω υπάλληλος να πληρώνεται για όσο διάστημα χρειαστεί από τα έσοδα της ίδιας της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά από την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματός της, τα οποία προορίζονται για μερική κάλυψη των αναγκών και στόχων της (βλ. άρθρα 3 και 4, παράγρ. 3.α).
6. Ρητώς απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο υπ’ αριθ. 12.

Άρθρο 13
Τροποποιήσεις Καταστατικού
1. Ρητώς απαγορεύεται η τροποποίηση και αλλαγή από το Δ.Σ. ή οποιονδήποτε άλλον των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 12 του παρόντος οργανισμού ή όπου αλλού αναφέρεται ότι δεν επιδέχονται τροποποιήσεις πέραν των λεπτομερώς καθοριζομένων εδώ κατά την εκπεφρασμένη βούληση και απόφαση του δωρητή και ιδρυτή. Σε περίπτωση αθέτησης των ρητώς καταγεγραμμένων εδώ δεσμεύσεων και απαγορεύσεων ή καταστρατήγησης των στόχων και σκοπών της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, η παρούσα δωρεά και πράξη σύστασής της καθίστανται υπό αίρεση και ο δωρητής-ιδρυτής της ή ο ορισμένος από τον ίδιο διά της διαθήκης του ή άλλου νομίμου εγγράφου ή μέσου εγγυητής και αντιπρόσωπός του, αλλά και κάθε μη εξουσιοδοτημένος πολίτης που ωφελείται από τη σύσταση της κοινωφελούς πνευματικής στέγης, αλλά θίγεται από τη στάση αυτή το κοινόν συμφέρον του, επιφυλάσσονται παντός δικαιώματος που τους παρέχει ο νόμος προς αποκατάσταση της απρόσκοπτης και σωστής λειτουργίας της.
2. Για τροποποιήσεις στα υπόλοιπα άρθρα απαιτείται πάντοτε απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκ των τακτικών μελών του και συμφώνως προς τους κειμένους νόμους που διέπουν  τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 14
Επίτιμοι Πρόεδροι

 Άρθρο 15
Κατακλείδα

1. Εν κατακλείδι, εκφράζεται από τον δωρητή και ιδρυτή η ευχή ώστε η αγάπη, η φαντασία και η προθυμία ανθρώπων με ενδιαφέροντα, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της, να συμπληρώνουν τα κενά του οραματισμού του ιδρυτή της και να ξεπερνούν τις δυσκολίες, που ίσως προκύπτουν. Από την ανταπόκριση, την αναγκαία φροντίδα και το ενδιαφέρον των αρχών και των κατοίκων της Μυκόνου θα εξαρτηθεί η εύρυθμη και καρποφόρα λειτουργία της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά, ώστε να λειτουργήσει ως ζωντανός οργανισμός και να προσφέρει ουσιαστικό πνευματικό, καλλιτεχνικό και κοινωφελές έργο, απαραίτητο στο νησί, τους ανθρώπους του, ιδιαιτέρως τους νέους και τις επερχόμενες γενιές στις οποίες μένει ως παρακαταθήκη και κληρονομιά ο απέραντος πλούτος των πνευματικών έργων της ανθρωπότητας και οι πολύτιμες μαρτυρίες της ιστορίας της Μυκόνου που έχουν συγκεντρωθεί και φυλάσσονται σ’ αυτή την κοινωφελή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστική στέγη.

2. Το πνεύμα και ο σκοπός της δημιουργίας της ξεκινά από τη στοργή για τον άνθρωπο και την ιδιαίτερη πατρίδα τού ιδρυτή, τη Μύκονο, με τον άγνωστο στους περισσότερους Πολιτισμό και Ιστορία, τον σημαδεμένο τα τελευταία χρόνια από το κυνήγι του άπληστου κέρδους, τις ακρότητες ενός αχαλίνωτου, ανεξέλεγκτου μαζικού τουρισμού και μιας προκλητικά υβριστικής και χυδαίας ματαιοδοξίας στο όνομα των οποίων έχουν χαθεί αναντικατάστατες και πολύτιμες αξίες και ομορφιές.

3. Ας είναι, λοιπόν, η Βιβλιοθήκη Π. Κουσαθανά εκτός από στέγη διάσωσης των τεκμηρίων της αρχιτεκτονικής, της φυσικής ομορφιάς, της παράδοσης, του πολιτισμού και του χαρακτήρα των ανθρώπων της Μυκόνου, φωλιά όπου θα προστατεύεται η τρομαγμένη και «τρυπωμένη ψυχή του τόπου», καταφύγιο όπου θα καταφεύγουν όσοι γυρεύουν κάτι παραπάνω από όσα η απατηλή επιφάνεια του τόπου αφήνει στην εποχή μας να διαφανούν. Αν έγινε προσπάθεια για το καλύτερο και τι ποσοστό επιτυχίας θα έχει, θα το δείξει ο χρόνος, ο σεβασμός των αρμοδίων προς τους όρους του παρόντος οργανισμού λειτουργίας και η συμπαράστασή τους προς το πολιτιστικό έργο και την κοινωφελή δράση αυτής της στέγης πολιτισμού και πνεύματος στο νησί, αλλά προπαντός η παίδευση, η καλλιέργεια, η πλήρωση και το ξεδίψασμα της ψυχής των ανθρώπων με την πνευματική περιουσία που αυτή διαθέτει, περιουσία που έλειψε οδυνηρά σε παλαιότερες εποχές εξαιτίας δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Επιγραμματικά η ίδρυση της Βιβλιοθήκης Π. Κουσαθανά δεν αποτελεί παρά προσπάθεια παρηγοριάς του ανθρώπου στον άνθρωπο διά των πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργημάτων του ίδιου και η φιλόξενη στέγη της οραματίζεται να προσφέρει ζείδωρο πνευματικό ύδωρ σε όποιον διψά να παραμείνει άνθρωπος.»